| กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  Teacher and Educational Personnel Development Group |

   จำนวน 3 คน


น.ส.สุมลมาลย์ สาแม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 9299 4379
น.ส.ศรุดา จินดารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 06 4469 8878

นางสาวแวนูรียะห์ ลันจา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6293 8681

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802