| กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  Financial and Assets Administration Group |

   จำนวน 12 คน


นายอับดุลฮามิด เง๊าะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 9467 9056
นางไซนะ หนกหลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 1598 2098

น.ส.รอบีอ๊ะ ดาโอะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 4856 7392

น.ส.อะฮ์ลาม ยูโซะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 5430 2906

น.ส.ตอยีบ๊ะ สาแล๊ะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นางปิยธิดา ทวีวงศ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 8016 1535

น.ส.อาแอเสาะ มะเด็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 5430 1840

นายมามะสะกรี เจะแต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ -   

น.ส.ไยตา ยูโซะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 5256 9064

นางสาวนูรูอัยนีย์ แมเหาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6283 3966

นางกูหยาลานี ตีโด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 4388 3798

นางสาวต่วนรุสนานี ต่วนบือซา
พนักงานพิมพ์ดีด
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 0871 2138

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802