| กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  Financial and Assets Administration Group |

   จำนวน 11 คน


น.ส.รอบีอ๊ะ ดาโอะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 4856 7392
นางไซนะ หนกหลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 1598 2098

น.ส.อะฮ์ลาม ยูโซะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 5430 2906

น.ส.ตอยีบ๊ะ สาแล๊ะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 2829 6865

นางปิยธิดา ทวีวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 06 5010 0505

นายมามะสะกรี เจะแต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นางณัชชา หนูแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 7395 2375

น.ส.ไยตา ยูโซะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 5256 9064

นางเจะยัสมิน เจะเตะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 0708 7261

นางสาวต่วนรุสนานี ต่วนบือซา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 0871 2138

นางสาววรรณนูรมี วานิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ -   

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802