| กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group |

   จำนวน 6 คน


นายณัฐพร ไชยเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ - 06 1173 5539
นางขวัญตา มะเด็ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 3725 5359

น.ส.ฮัสลีณา กรูแป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นางรอซีด๊ะ นุ้ยโส๊ะ
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 7985 7292

น.ส.สิริภัสสร พรหมแก้ว
พนักงานราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 5437 2277

น.ส.พาอีซะห์ โซะสกาแว
พนักงานราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 8670 7525

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802