| กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  Promotion of Educational Provision Group |

   จำนวน 9 คน


นางศิราณี ณ ปัตตานี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6299 4972
นางนูซีฮา เจ๊ะอาแว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 7837 8830

น.ส.ฮูมัยดา หวันการิม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 1553 2695

น.ส.อาอีเสาะ เตะโระ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 0137 6303

นายซอลาฮูดิง มามุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 0214 6777

น.ส.อริสสา สาและ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 1164 9662

นางมาเรียม หมัดตานี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 1284 2321

นายลีนันท์ เบญจมานะ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 2265 2302

น.ส.ซากูเราะห์ ยูโซะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 7294 9868

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802