| กลุ่มนโยบายและแผน
  Policy and Planning Group |

   จำนวน 7 คน


นางณราวดี อาภากร สีเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 5423 9400
น.ส.วิชุดา ประดิษฐกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ -   

น.ส.โซฟียะห์ อาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 9598 0085

นางพูตรี เพ็งมูซอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 1328 2875

น.ส.ฟาตีมา คงตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 1316 1569

นายอารีฟ อาลีอิสเฮาะ
พนักงานราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 4748 8181

นายคัซราฟรีย์ หะวันตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 3643 4040

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802