| กลุ่มอำนวยการ
  Administration Group |

   จำนวน 21 คน


นางชวนพิศ แก้วพรหมราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6969 3595
น.ส.สุไฮลา หมัดเลียด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ - 06 2050 7989

น.ส.ฮายา มะนอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 4979 5194

น.ส.มนทิชา แวซอเหาะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6491 5195

น.ส.มนัสวี ขอสันติกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ -   

น.ส.อาอีดะห์ หลังยาหน่าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 3756 8998

นายสุกิจ นิลประเสริฐ
ลูกจ้างประจำ
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นายหัสชัย นนทิสิทธิ์
พนักงานราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ -   

น.ส.ณัชชา ศรีบุญเอียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 7395 2375

น.ส.ฟูซียะห์ บลูกาวาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 06 1630 8179

นายฮาคีมีน มูหะหมัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 7009 7376

นายสมคิด วงศ์บุหลัน
นักการภารโรง
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นางทัศนี อิทธิกรกุล
นักการภารโรง
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นายรูสลัน อามิง
นักการภารโรง
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นางอ้อยใจ ปฎิวัติ
แม่บ้าน
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นายซานูซี แลเมาะ
นักการภารโรง
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นายมุกะตา สามะ
ยาม
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นายสุรเชฐ สีมาก
ยาม
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นายไพรัตน์ สุวรรณชาตรี
ยาม
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นายฮามะเซ็ง สแลแม
พนักงานขับรถ
หมายเลขโทรศัพท์ -   

นายพิเชษฐ์ จินดาไพศาล
พนักงานขับรถ
หมายเลขโทรศัพท์ -   

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802