| หน่วยตรวจสอบภายใน
  Internal Audit Unit |

   จำนวน 2 คน


น.ส.มาลีนี หวันการิม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 3512 5544
น.ส.ฟาตีมะห์ มะสารี
พนักงานราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 9296 3557

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802