| หน่วยตรวจสอบภายใน
  Internal Audit Unit |

   จำนวน 4 คน


น.ส.ตูแวรูไวด๊ะห์ อัลยุฟรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6295 5707
น.ส.มาลีนี หวันการิม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 8399 2577

น.ส.นาอีมะห์ แมเราะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 7299 7519

นางสาวนูรฮายาตี วามะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 8389 4282

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802